Wasz sukces jest naszym celem.

 

Strategie wejść na nowy rynek

JVN International
wspomaga w podejmowaniu działalności gospodarcze
w krajach s
ąsiadujących:

·     otwiera polskim firmom dojście do rynków w Niemczech a niemieckim firmom 
      doj
ście do rynku polskiego;
·     analizuje warunki i wymogi w celu zapewnienia skutecznej realizacji
      strategii wej
ścia na nowy rynek, identyfikuje bariery rynkowe;

·     opracowuje analizy i koncepcje wejść oraz ocenia realne możliwości i szanse
      strategii firmy i zbytu produktu na nowym rynku;
·     identyfikuje w poszczególnych krajach:
      -   klientów dla konkretnych grup produktów
      -   dystrybutorów
      -   partnerów do tworzenia Joint-Venture
      -  
podmioty do przejęcia
      -  biorców licencji

·     opracowuje strategie wejść i zabezpieczenia pozycji rynkowej oraz   
      uczestniczy w ich wdrażaniu;
·     rozwija strategie pozycjonowania produktów;
·     towarzyszy i wspiera w negocjacjach z zagranicznymi partnerami
      (biegła znajomość  języka polskiego i niemieckiego) .

Wasze korzyści

Badamy docelowo perspektywiczne sektory zagranicznego
rynku oraz i
dentyfikujemy dokładnie Wasze szanse.
Ograniczamy Wasze ryzyko, zapobiegamy popełnianiu błędów
i gwarantujemy wzrost wydajno
ści przedsiębiorstwa dzięki
oszczędności czasu a przez to
korzystne wejście na nowy rynek.